przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
23810 odwiedzin

Cyfrowa Szkoła

A A A

Witamy na stronie poświęconej tematyce Pilotażu Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa Szkoła".  

Decyzją Burmistrza Miasta Sochaczew pracami związanymi z programem dla miejskich szkół podstawowych z Sochaczewa kieruje Referat Projektów Społecznych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie

Naszym celem jest rozpowszechnianie możliwie kompletnych, dokładnych i aktualnych informacji na temat programu "Cyfrowa Szkoła". 

Program został przyjęty do realizacji przez Radę Ministrów na posiedzeniu, które odbyło się 3 kwietnia 2012 r. i będzie realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. Możliwość otrzymania wsparcia finansowego w ramach programu pilotażowego uzyska około 380 szkół podstawowych. Beneficjentami pośrednimi w rozumieniu programu są jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia.

Beneficjentami końcowymi programu są:

 • uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zakwalifikowanych do programu oraz w miarę możliwości uczniowie klas I-III tych szkół,
 • nauczyciele uczący w klasach IV-VI szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zakwalifikowanych do programu oraz w miarę możliwości nauczyciele uczący w klasach I-III tych szkół.

Dzięki udziałowi w programie szkoły uzyskają możliwość unowocześnienia bazy technologicznej, a nauczyciele zdobędą nowe umiejętności i kompetencje pozwalające w sposób bardziej interesujący prowadzić zajęcia z uczniami.

Znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Europy, zostało podkreślone w krajowych („Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju” - projekt opracowany przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, http://zds.kprm.gov.pl/dlugookresowa-strategia-rozwoju-kraju); „Strategia Rozwoju Kraju 2020” (projekt opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/srk_2020/strony/srk_2020.aspx); „Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego” (projekt opracowany przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów http://zds.kprm.gov.pl/strategia-rozwoju-kapitalu-ludzkiego); „Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” (opublikowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w lipcu 2009 r.); „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013”, przyjęta w dniu 23
grudnia 2008 r. uchwałą nr 274/2008 Rady Ministrów.) i europejskich dokumentach strategicznych („Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, Komisja Europejska, 2010 r., http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm.)

Program jest przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego do realizacji wieloletniego programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Program wpisuje się w kierunkowe założenia wyrażone w krajowych i europejskich dokumentach strategicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Program opiera się na założeniu, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zastosowanie TIK w edukacji przyczyni się także do rozwoju nieformalnych form kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz przygotuje ich do udziału w procesie uczenia się przez całe życie.

Przedsięwzięcie opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w szkole, poprzez działania odpowiednio przygotowanych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania TIK. Szkoły poprzez rozwiązania technologiczne powinny umożliwiac prowadzenie procesu nauczania w każdym czasie i miejscu, w którym przebywa uczeń, a więc również poza szkołą, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Cele szczegółowe programu jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie poświęconej programowi to:

 • podnoszenie podstawowych kompetencji uczniów (w zakresie pisania, czytania i liczenia);
 • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
 • rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie posługiwania się TIK w uczeniu się, w tym w wyszukiwaniu i korzystaniu z informacji;
 • zwiększanie motywacji uczniów do rozwijania zainteresowań;
 • upowszechnienie indywidualizacji kształcenia;
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli i dyrektorów szkół w zakresie stosowania TIK w nauczaniu i organizacji pracy szkoły, w tym w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli;
 • rozwój kreatywności i innowacyjności nauczycieli w pracy z uczniem;
 • wdrożenie TIK w nauczaniu poszczególnych przedmiotów;
 • zniesienie istniejących barier w dostępie do elektronicznych zasobów edukacyjnych poprzez tworzenie środowisk, w których będzie można udostępniać treści edukacyjne;
 • wypracowanie modelowych przykładów zastosowania TIK w nauczaniu poszczególnych przedmiotów oraz upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie;
 • określenie potrzeb i preferencji szkół w zakresie wyposażenia w pomoce dydaktyczne, w szczególności w sprzęt komputerowy, poprzez przetestowanie dwóch wariantów wykorzystania sprzętu (wariant I – uczniowie korzystają ze sprzętu komputerowego wyłącznie w szkole; wariant II – uczniowie korzystają ze sprzętu komputerowego w szkole oraz udostępnia się im sprzęt komputerowy do korzystania w domu);
 • sprawdzenie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK;
 • identyfikacja barier uczestniczenia w programie, w zależności od beneficjentów: szkół, organów prowadzących szkoły, uczniów, nauczycieli;
 • zbadanie możliwości przystosowania infrastrukturalnego szkół do uczestnictwa w programie.

Założono, że szkoły uczestniczące w programie będą mogły wybrać do przetestowania jeden z dwóch wariantów, dotyczących wykorzystania przenośnych komputerów:

 1. uczeń z mobilnego komputera korzysta wyłącznie w szkole - na lekcjach i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;
 2. uczeń z mobilnego komputera korzysta w szkole, ale ma także możliwość wypożyczenia go do domu (dotyczy uczniów klas IV).

Równolegle z tymi działaniami Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji będzie realizowało tzw. komponent badawczy, którego podstawowym zadaniem będzie przetestowanie innowacyjnych i alternatywnych - w stosunku do dwóch ww. wariantów - scenariuszy cyfryzacji szkół.

Na poziomie kraju program będzie koordynowany przez ministra edukacji narodowej we współpracy z ministrem administracji i cyfryzacji, na szczeblu wojewódzkim - przez wojewodów. Działania z zakresu „e-nauczyciel" i „e-zasoby edukacyjne" będą realizowane głównie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast działania z obszaru: „e-szkoła" 
i „e-uczeń" mają wykonywać wojewodowie, organy prowadzące szkoły, a także Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Całkowity koszt programu to 61 mln zł. W 2012 r. na jego realizację przewidziano w budżecie państwa rezerwę celową w wysokości 50 mln zł (w tym 44 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych). Wkład własny organów prowadzących oszacowano na 11 mln zł. Na e-zasoby edukacyjne, w tym e-podręczniki w latach 2012-2015 zaplanowano do wydania 45,5 mln zł ze środków unijnych (Europejskiego Funduszu Społecznego). Na realizację zadań w obszarze e-nauczyciel przewiduje się przeznaczyć 
20 mln zł środków unijnych (Europejski Fundusz Społeczny).

Kwalifikacji szkół do udziału w programie będzie dokonywał wojewoda spośród placówek, których organy prowadzące (samorząd terytorialny), wystąpiły z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Wsparcie finansowe zostanie udzielone organom prowadzącym szkoły w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Za te pieniądze będą mogły kupić m.in: przenośne komputery dla uczniów i nauczycieli, drukarki, skanery, tablice interaktywne, projektory multimedialne. Aby dotrzymać dotację celową na zakup sprzętu organy prowadzące będą musiały dysponować wkładem własnym na poziomie co najmniej 20 proc. wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu.

Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych będzie zależeć od wielkości szkoły:

 • szkoły małe (do 100 uczniów) - mają otrzymać do 90 tys. zł.;
 • szkoły średnie (do 300 uczniów) - mogą dostać do 140 tys. zł;
 • szkoły duże (powyżej 300 uczniów) - mogą liczyć na kwotę do 200 tys. zł.

Zgodnie z programem, organy prowadzące, którym udzielono wsparcia, będą musiały zadbać o to, aby szkoły zrealizowały określone zadania związane ze stosowaniem TIK w nauczaniu, w tym powołanie szkolnego e-koordynatora i udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu w ramach międzyszkolnych sieci współpracy oraz prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK.

Ten program powinien zapoczątkować zasadniczą zmianę w podejściu do procesu nauczania w polskiej szkole, w którym w coraz większym stopniu powinny być wykorzystywane techniki informatyczne. Z doświadczeń większości europejskich państw wynika bowiem, że zastosowanie narzędzi informatycznych w edukacji zwiększa zaangażowanie uczniów w naukę i poprawia ich wyniki.

Tymczasem w ogłoszonych przez OECD wynikach programu PISA 2009 (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) polscy uczniowie wypadli bardzo słabo pod względem kompetencji cyfrowych. Z badań przeprowadzonych w 2009 r. wynika, że co czwarty 15-latek w naszym kraju ma trudności z wyszukiwaniem potrzebnych informacji 
w internecie (nie osiąga podstawowego poziomu 2. w teście PISA), a jedynie 3 proc. uczniów wykazuje się wysokim poziomem umiejętności cyfrowych, w szczególności wyszukiwaniem i czytaniem informacji on-line (osiąga najwyższy poziom 5. w teście PISA).

 

Odwiedzając naszą stronę dowiesz się na jakim jest etapie Gmina Miasto Sochaczew, jako organ prowadzący 4 szkoły podstawowe (SP 2, SP 3, SP 4, SP 7), uprawnione do ubiegania się o środki na dofinansowanie programu Cyfrowa Szkoła z terenu Miasta Sochaczew.

Dodatkowo zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej poświęconej programowi Cyfrowa Szkoła:

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl 

"Cyfrowa szkoła" na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Więcej informacji można również znaleźć na stronach internetowych:

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (www.mazowieckie.pl) - strona główna/pasek informacyjny znajdujący się nad aktualnościami.

Dołożymy również wszelkich starań aby na naszej stronie pojawiały się również inne informacje (news) zawierające przebieg całego programu, podpowiedzi, opinie, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania itp. Werzymy, że publikowane przez nas wiadomości okażą się pomocne dla wszystkich zainteresowanych nie tylko udziałem w programie Cyfrowa Szkoła, ale i tematyką budowy społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji.

Zamieszczane przez nas informacje mają również charakter otwarty. Z tego powodu zachęcamy wszystkich zainteresowanych do współtworzenia razem z nami treści, ich aktualizacji jak również do wyrażania swoich opinii, zadawania pytań i nie tylko na temat Cyfrowej Szkoły w Sochaczewie. Prosimy o komunikację z redaktorem portalu poprzez adres e-mail: projekty.spoleczne@sochaczew.pl.

 Gmina Miasto Sochaczew, jako organ prowadzący w ramach udzielonego wsparcia finansowego planuje zakup pomocy dydaktycznych oraz instalację, uruchomienie i zintegrowanie zakupionego sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK, uwzględniając konieczność uzyskania w szkołach następujących funkcjonalności w zakresie stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

I N F O R M A C J E   O   P R O G R A M I E:

 

do stworzenia niniejszego serwisu administrator strony wykorzystał informacje głównie ze stron: www.men.gov.pl, www.cyfrowaszkola.men.gov.pl, www.mac.gov.pl, KPRM, na zasadach określonych przez właścicieli wymienionych portali oraz opracowanie własne. Zawiadomienia o ewentualnych błędach prosimy kierować na adres: projekty.spoleczne@sochaczew.pl z dopiskiem w tytule maila "błędy Cyfrowa Szkoła" (administrator dołoży wszelkich starań, aby wprowadzić konieczne poprawki).

kontakt