przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
23811 odwiedzin

Sochaczew Miasto e-Innowacji

A A A

Powszechny dostęp do Internetu, rozwój e-usług, rozbudowa infrastruktury szerokopasmowej  to bardzo ważne elementy w podnoszeniu efektywności polskiej gospodarki, zwiększaniu jej innowacyjności i konkurencyjności  oraz sprzyjaniu równomiernemu rozwojowi poszczególnych regionów Polski, w tym Miasta Sochaczew.

jako społeczeństwo przechodzimy ze świata analogowego do  cyfrowego

DOTACJE NA INNOWACJE

W ostatnich dniach Miasto Sochaczew złożyło dokumenty, ubiegając się o współfinansowanie przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu mieszkańsców Sochaczewa. Projekt o nazwie "Sochaczew Miasto e-Innowacji" (realizacja w latach 2012-2015) w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion" dzięki środkom Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka za główny cel obrał zapewnienie dostępu do Internetu dla 250 gospodarstw domowych  z terenu gminy miejskiej Sochaczew zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:

1) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie objętym projektem poprzez udostępnienie bezpłatnego Internetu 250 uczestnikom projektu z terenu gminy miejskiej Sochaczew.

2) Wyposażenie uczestników projektu objętych projektem w sprzęt niezbędny do korzystania z Internetu.

3)  Rozwój kluczowych kompetencji grupy docelowej, poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Grupę docelową projektu stanowić będą:

-        gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz             spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych

-        osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym

-        dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych

-        rodziny zastępcze

z terenu gminy miejskiej Sochaczew. Spośród ww. określonej grupy docelowej będzie rekrutowanych 250 beneficjentów ostatecznych.

W ramach projektu planowana jest budowa infrastruktury sieci bezprzewodowej. Działanie to ma na celu stworzenie technicznej możliwości udostępnienia łącza BO (z infrastruktury wybudowanej w projekcie będą korzystać wyłącznie uczestnicy projektu).W tym:

a)      uruchomienie 2 stacji bazowych,

b)      uruchomienie 25 stacji nadawczych.

Zdecydowano, że Infrastruktura sieci szerokopasmowej zostanie wybudowana w technologii bezprzewodowej, ponieważ technologia przewodowa oznacza dużą czasochłonność (uzgodnienia, dokumentacja techniczna) i zbyt wysokie koszty.

Wperspektywie (po 24 m-cach eksploatacji) udostępnienie bezpłatnegoInternetu wszystkim mieszkańcom i podłączenie jednostek podległych (możliwość techniczna będzie istniała wcześniej, ale nie powinno się tego robić, dopóki UE dopłaca do kosztów eksploatacji sieci). Usługa świadczona będzie w miejscach publicznych dla wszystkich osób, które znajdą się w zasięgu sieci, jak również na potrzeby organów administracji  publicznej, państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych.

Ponadto oferowany przez Gminę bezpłatny dostęp do Internetu pozwoli mieszkańcom na poprawę ich sytuacji życiowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszukiwanie pracy, jak również zapewni ich udział w budowie społeczeństwa informacyjnego oraz pogłębi ich zaufanie do środowiska internetowego.

Jednocześnie umożliwienie przez Gminę bezpłatnego dostępu do Internetu stanowić będzie skuteczne dopełnienie innego realizowanego projektu w zakresie rozwoju e-administracji oraz e-usług, co przyczyni się do zwiększenia ilości załatwianych przez mieszkańców spraw z wykorzystaniem nowych technologii komunikacyjnych.

Należy przy tym wskazać, że świadczona przez jednostki samorządu terytorialnego usługa szerokopasmowego dostępu do Internetu nie może być konkurencyjna wobec ofert komercyjnych, a tym samym prowadzić do wypierania przedsiębiorców telekomunikacyjnych z rynku.

Dlatego też zasadne jest, aby świadczona na terenie Gminy usługa bezpłatnego szerokopasmowego dostępu do Internetu nie była konkurencyjna wobec ofert komercyjnych, co może zostać osiągnięte poprzez ograniczenie funkcjonalności tejże usługi. Usługa ta powinna stanowić czynnik stymulujący popyt na pełnowartościowy dostęp, a nie ograniczać konkurencję na rynku.

Planowana działalność będzie proporcjonalna i niedyskryminująca, gdyż skierowana jest do zidentyfikowanych użytkowników końcowych, którzy ze względu na ograniczone możliwości finansowe nie są w stanie ponieść takich kosztów. Co więcej to właśnie w tej grupie osób występuje wzmożone zainteresowanie bezpłatną usługą dostępu do Internetu, co jednoznacznie wskazuje na wysokie zapotrzebowanie na takie usługi. W związku z tym, zdaniem Gminy, świadczony przez nią dostęp do sieci Internet nie będzie zakłócał konkurencji i tworzył barier dla potencjalnych nowych dostawców usług.

W CHWILI OBECNEJ CZEKAMY NA OCENĘ NASZEGO WNIOSKU, prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na rezultaty naszych starań - na naszym portalu będziemy aktualizować wiadomości o projekcie i informować o jego etapach.

Gmina Miasto Sochaczew jest w trakcie realizacji  projektu pt:” R@CK-Rodziny Cyfrowych Kompetencji”, umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.03.00-14-114/09-00 z dnia 25 października 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion”.

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


Publikujemy listę rankingową zatwierdzonych wniosków w ramach konkursu RPOWM/2.1/1/2011 dla Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”

Z opublikowanego komunikatu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wynika, że w dniu 29 maja 2012 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę rankingową projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej) oraz strategicznej, złożonych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/2.1/1/2011 Priorytet II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” dla Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM), trwającego od 31 sierpnia 2011 r. do 28 października 2011, o łącznej kwocie dofinansowania z EFRR 39.268.361,71 PLN.

Wniosek Miasta Sochaczew znalazł się w gronie 79 aplikacji pozytywnie rozpatrzonych, jednak dofinansowanie otrzymało jedynie 16.  Z opublikowanej listy wynika również, że w województwie mazowieckim dofinansowaniem objęte zostały głównie jednostki z sektora medycznego, tj. szpitale (11 projektów), jedynie 3 gminy i 2 powiaty z tereny Mazowsza dołączyły do grona zwycięzców.

Z całą pewnością nie poddajemy się i liczymy na kolejne konkursy i możliwość pozyskania grantów m.in. na przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. Wszystkich zainteresowanych współpracą z nami w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej zapraszamy do kontaktu z Referatem Projektów Społecznych (projekty.spoleczne@sochaczew.pl).

Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie w ramach konkursu RPOWM /2.1/1/2011: 79

Ilość wniosków wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWM /2.1/1/2011: 16

Ilość wniosków rozpatrzonych negatywnie w ramach konkursu RPOWM /2.1/1/2011 39

01.06.2012 r.: opracowanie własne, www.mazowia.eu


kontakt