przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
23810 odwiedzin

Wzgórze Zamkowe

A A A

"Zagospodarowanie nadbrzeża Bzury wraz z zabytkowymi ruinami Zamku Książąt Mazowieckich oraz Parkiem Podzamcze w Sochaczewie" - etap I (w ramach działania 6.2 RPO WM)

● Całkowita wartość projektu: 5 145 508,88
● Koszty kwalifikowane: 5 145 508,88
● Poziom dofinansowania: 85%
● Kwota dofinansowania: 4 373 682,55

Realizacja projektu „Zagospodarowanie nadbrzeża Bzury wraz z zabytkowymi ruinami Zamku Książąt Mazowieckich oraz Parkiem Podzamcze w Sochaczewie” - I etap, polega na zabezpieczeniu i umocnieniu wzgórza zamkowego, na którym znajdują się ruiny Zamku Książąt Mazowieckich. Teren ma duże wartości kulturowe i krajobrazowe, które podlegają ochronie. Ruiny stanowią dziedzictwo narodowe regionu i są jego atrakcją turystyczną. Obecny stan techniczny zachowanych ruin zamku, a w szczególności ścian murowanych z cegły na zaprawie wapiennej, jest bardzo zły. Są one w znacznej części zniszczone zarówno przez działania wojenne (I i II wojny światowej), jak i oddziaływanie czynników atmosferycznych.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną projekt obejmuje:

1. Doraźne zabezpieczenie istniejących fragmentów ścian Zamku na czas prowadzenia robót związanych z zabezpieczeniem skarp i wzgórza zamkowego,

2. Prace konserwatorskie dotyczące zabezpieczenia istniejących ścian Zamku.

3.Wzmocnienie skarpy po północnej stronie wzgórza, poprzez gwoździowanie jej z oblicowaniem w postaci pojedynczej kolumny kaszyc drewnianych. Na pozostałych skarpach zostaną wykonane prace porządkowe, powierzchniowego umocnienia oraz wszelkie prace związane z poprawieniem walorów funkcjonalnych i estetycznych wzgórza i okolic. W związku z tym na skarpach zostaną ułożone maty przeciwerozyjne zabezpieczające przed powierzchniowym wypłukiwaniem gruntu oraz stabilizujące nasiona traw do czasu wykiełkowania i pełnego ukorzenienia.

4. Wykonanie dwóch zasadniczych ciągów pieszych zapewniających dostępność wzgórz dla zwiedzających.

• Schody po stronie wschodniej

• Pochylnie dla pieszych na skarpie północnej i zachodniej.

Realizacja w/w przedsięwzięcia umożliwi aktywną formę rekreacji turystów i mieszkańców miasta. Ponadto przyczyni się ona do nasilenia ruchu turystycznego, w tym zwiększenia dostępności atrakcji turystycznych z wykorzystaniem istniejącego potencjału kulturowego i przyrodniczego w mieście Sochaczew i jego okolicach. Projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013; Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji; Działanie 6.2. Turystyka.

Projekt przeszedł pomyślnie oceny konkursowe uzyskując wysoką punktację. Z powodu nie wystarczającej alokacji środków projekt nie został wybrany do dofinansowania i znalazł się na liście rezerwowej. Po uwzględnionym przez MJWPU odwołaniu od takiej decyzji, aktualnie projekt oczekuje na ostateczne rozstrzygnięcie o dofinansowaniu.

kontakt