przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
23810 odwiedzin

Katalog linków UE

A A A

Oficjalne serwisy Unii Europejskiej

Unia Europejska Online
http://europa.eu

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
http://ec.europa.eu/polska

Komitet Regionów
http://www.cor.europa.eu

Europejski Bank Inwestycyjny
http://www.eib.org

Komitet Ekonomiczno-Społeczny
http://www.eesc.europa.eu/index_pl.asp

Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu 


Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym

Fundusze Europejskie
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Europejska Współpraca Terytorialna
http://www.ewt.gov.pl 

Program Infrastruktura i Środowisko
http://www.pois.gov.pl 

Program Kapitał Ludzki
http://www.efs.gov.pl 

Program Innowacyjna Gospodarka
http://www.poig.gov.pl

Program Rozwój Polski Wschodniej
http://www.polskawschodnia.gov.pl 

Program Pomocy Techniczna 2007-2013
http://www.popt.gov.pl

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
http://www.zporr.gov.pl

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
http://www.efs.2004-2006.gov.pl

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
http://www.konkurencyjnosc.gov.pl

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
http://www.minrol.gov.pl

Sektorowy Program Operacyjny Transport
http://www.spot.gov.pl

Program Operacyjny Pomoc Techniczna
http://www.popt.gov.pl

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
http://www.eog.gov.pl 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

http://www.programszwajcarski.gov.pl

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG
http://www.interreg.gov.pl

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
http://www.equal.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
http://www.parp.gov.pl 


Fundusze Pozostałe:

Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców EFU (więcej tutaj: WWPE)

Fundusz na rzecz Integracji (2007-2013)

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Krajów Trzecich 2007-2013 dla Polski (więcej tutaj: WWPE)


Inicjatywy Wspólnoty

Inicjatywa JEREMIE
(Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) jest wspólnym przedsięwzięciem KE i Grupy EBI służącym ułatwieniu dostępu do kapitału dla mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw. JEREMIE stanowi schemat wdrażania środków strukturalnych, wychodzący poza system dotacji i zakładający wsparcie działań wykorzystujących instrumenty inżynierii finansowej, zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006. Wartością dodaną w ramach inicjatywy JEREMIE jest możliwość wykorzystania środków strukturalnych do wzmocnienia rynkowych, odnawialnych instrumentów finansowych służących  wsparciu MŚP, możliwość elastycznego doboru instrumentarium zależnie od potrzeb regionalnych bądź krajowych, uniknięcie stosowania zasady „n+2/n+3”, dostęp do wiedzy i doświadczenia Grupy EBI, jak również możliwość przyciągnięcia dodatkowych środków pochodzących z sektora prywatnego, zasobów Grupy EBI oraz innych międzynarodowych instytucji finansowych. Inicjatywa JEREMIE stanowi ważny element dla poprawy warunków funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w państwach członkowskich UE. Polska jest zainteresowana prowadzeniem działań w powyższym zakresie i nie wyklucza wykorzystania możliwości oferowanych w ramach inicjatywy JEREMIE w obszarach, w których występują największe luki w dostępie do finansowania dla MŚP.

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jeremie_en.htm
http://www.eif.org/jeremie 

Inicjatywa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas) jest wspólnym przedsięwzięciem KE, EBI oraz Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), mającym na celu wspieranie inwestycji służących zapewnieniu zrównoważonego rozwoju na obszarach miejskich. Inicjatywa JESSICA przewiduje stworzenie specjalnych funduszy rozwoju miejskiego lub funduszy powierniczych, zasilonych środkami strukturalnymi, których zadaniem będzie wspieranie, przy pomocy instrumentów finansowych, projektów realizowanych w ramach zintegrowanych planów rozwoju miejskiego. Inicjatywa JESSICA odpowiada na potrzeby rozwojowe obszarów miejskich, mających znaczenie kluczowe dla pobudzania wzrostu w skali lokalnej, regionalnej oraz krajowej. Polska dostrzega wyzwania związane z rozwojem obszarów miejskich i z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji w tym zakresie.

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm 

Inicjatywa JASPERS (Joint Assistance In Supporting Projects In European Regions) stanowi wspólne przedsięwzięcie KE, EBI oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), służące zapewnieniu wsparcia technicznego dla nowych państw członkowskich UE w przygotowaniu inwestycji infrastrukturalnych w sektorze transportu i środowiska. Wsparcie ekspertów JASPERS będzie stanowić istotny element sprzyjający skutecznemu przygotowaniu wybranych projektów inwestycyjnych w Polsce w latach 2007-2013. W pierwszej kolejności wsparcie uzyskają projekty w sektorach, w których Polska ma dotychczas niewielkie doświadczenie, wymagające wykonania szczegółowych analiz (szczególnie w zakresie pomocy publicznej i kwestii środowiskowych), a także projekty modelowe, aby wypracowane w ich ramach rozwiązania można było zastosować do innych, podobnych projektów. Dla maksymalizowania efektów działania inicjatywy JASPERS, wsparcie to będzie wykorzystane również do przygotowania wytycznych horyzontalnych, które będą miały zastosowanie zarówno dla dużych jak i mniejszych projektów.

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jaspers_en.htm 


Inne przydatne strony

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
http://www.kpk.gov.pl

Newsletter o Polityce regionalnej
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index_pl.htm

Polityka regionalna w Polsce
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_pl.htm

Prosty przewodnik po eurożargonie
http://europa.eu/abc/eurojargon/index_pl.htm 

Informator adresowy urzędników instytucji europejskich - IDEA
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=pl 


Unia Europejska:

Komisja Europejska

Potal Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej

Akty Prawne UE


Programy operacyjne, programy i inicjatywy unijne, serwisy polskie:

Baza danych o regulacjach prawnych obowiązujących w Unii

Ośrodek Informacji i Dokumantacji Europejskiej

Serwis PAP o Unii Europejskiej

Portal Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Program Regionu Morza Bałtyckiego

Program dla Europy Środkowej

INTERREG IVC

URBACT II

ESPON


Instytucje Unii Europejskiej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Centrum Informacji Europejskiej UKIE

Komitet Integracji Europejskiej

Serwis Internetowy Pełnomocnika Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w UE

Strona Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

EuroInternet - serwis zasobów internetowych o Unii Europejskiej

Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej

Komisja Europejska

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna

Komisja Europejska - Skład

Parlament Europejski - polska wersja językowa

Parlament Europejski - Komisje stałe

Parlament Europejski - Sesje plenarne polska wersja językowa

Parlament Europejski - Portal obywatelski

Rada Unii Europejskiej

Komitet Regionów

Rzecznik Praw Obywatelskich - polska wersja językowa

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Europejski Bank Centralny 


Informacje bardziej szczegółowe:

„Eures” – szukanie pracy w UE

„EURAXESS” - europejska i polska sieć centrów udzielająca informacji prawno-administracyjnych dla mobilnych naukowców

„Ploteus” – studia w UE

„Europejski Portal Młodzieżowy” – studia, praca, prace wakacyjne, wolontariat

„SIMAP” – zamówienia publiczne


Portale udzielające porad:

Biuro Porad dla Obywatela

Enterprise Europe Network


Pomoc w sprawach pozostających poza zakresem kompetencji sieci SOLVIT oferują:

FIN-NET – usługi finansowe

ECC-Net – Europejskie Centrum konsumenckie - dla problemów natury klient-przedsiębiorca

EJN – Europejska Sieć Sądownicza

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego


Funkcjonowanie Unii Europejskiej

Wstęp

Unia Europejska - ogólna prezentacja

Najważniejsze wydarzenia w rozwoju Wspólnoty Europejskiej do 2004 roku

Instytucje Wspólnot Europejskich

Funkcjonowanie Unii Europejskiej

Wspólna polityka Unii Europejskiej

Układ Europejski

Firma

Ogólne warunki funkcjonowania

Firmy państw UE w Polsce

Polskie firmy w krajach UE

Warunki funkcjonowania MŚP w UE

Rynek

Rynek UE

Różne aspekty walki konkurencyjnej w UE

Polityka konkurencji UE

Wspólna Polityka Rolna UE

Polityka ochrony konsumentów UE

Polityka ochrony środowiska w UE

Polityka zatrudnienia UE

Polityka regionalna i fundusze strukturalne UE

Współpraca Euroregionów

Przetargai ramowe - AMS/451

Rola regionów i samorządów w Unii Europejskiej

Walka z bezrobociem w Unii Europejskiej.

Zamówienia publiczne i przetargi w UE.

Kapitał

Unia Walutowa

Rynek walutowy

Unia Gospodarcza i Walutowa

Prawo

Prawo bankowe

Prawo podatkowe - Podatki pośrednie

Prawo podatkowe - Podatki bezpośrednie

VAT w UE

Subsydiarność

Eulex - baza danych o aktach prawnych Unii Europejskiej

Unijne reguły pochodzenia towarów

VAT - europejski numer VAT

VAT w Unii - generalne zasady

Transport, cło

Regulacje prawne w obszarze celnym UE.

SOLVIT - rozwiązywanie problemów transgranicznych.

Normy

Do czego służy certyfikacja i normalizacja?

Dlaczego należy wdrażać systemy zarządzania jakością?

Standardy zarządzania jakością

Europejskie i międzynarodowe organizacje certyfikujące

Znak CE

Znak Towarowy wspólnoty europejskiej

Zobacz również:

Certyfikaty jakości.

Artykuły informacyjne i archiwum informacji

Tematy: Eksport - Cło, jakość, certyfikaty...

Prezentacja wyników negocjacji z Unią Europejską
Czytaj ...

Polska w Unii Europejskiej

Wstęp - Historia, polityka

Transformacja gospodarcza w Polsce i Czechach, w latach 1989 do 1998, w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej ~ 5 stron

Proces rozszerzania Unii Europejskiej na Wschód

Korzyści i koszty integracji Polski z UE

Zobacz również:

Artykuły informacyjne i archiwum informacji

Temat: Unia Europejska

Firma - MŚP

Innowacyjność i konkurencyjność MŚP w aspekcje wejścia do UE. ~ 14 stron

Polityka Unii Europejskiej wobec MŚP - również polskich.

Fundusze Strukturalne w Latach 2007 - 2013

Działania w PO - Innowacyjna Gospodarka

Inicjatywy PARP

Rynek - Euroregiony

Polityka regionalna w Polsce

Kapitał - Euro

Europejskie królestwo Wima
[ Tony Barber ]

Zobacz również:

Artykuły informacyjne i archiwum informacji

Tematy: Eksport - Prawo, Prawo

Normy

Polski system certyfikacji

Przejęcie i wdrażanie standardów UE

Zobacz również:

Certyfikaty jakości

Branże

Branżowa wymiana handlowa z Unią Europejską

Wpływ rozszerzenia UE na różne sektory gospodarki

Zobacz również:

Artykuły informacyjne i archiwum informacji

Temat: Branże - ...

Linki - Branże

Przemówienia

Wystąpienia na konferencji pt. "Strategia integracyjna z Unią Europejską na okres poakcesyjny: 2004 - 2015" ~ 11 referatów

Przemówienie Prezydenta RP podczas uroczystości podpisania Traktatu Akcesyjnego w Atenach - 16 kwiecień 2003

Przemówienia podczas kampanii przedreferendalnej

Dane statystyczne

Statystyka polskiego HZ - wymiana handlowa z poszczególnymi krajami !!!

Kraje UE - powierzchnia, ludność, produkt krajowy brutto

Klasyfikacja NUTS

Stosunki handlowe między Polską a UE 1990 - 1999 rok

Wymiana handlowa Polski ze światem i UE w 2000 roku

Bieżąca wymiana handlowa Polski z UE 

żródło: http://www.exporter.pl


kontakt