przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
23809 odwiedzin

Czy wiesz...?

A A A

... że w przypadku kolizji jakiegokolwiek aktu prawa pierwotnego lub wtórnego Unii Europejskiej z najwyższym aktem prawnym w Polsce- Konstytucją, pierwszeństwo ma prawo wspólnotowe?

Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego - zasada, która nie występuje expressis verbis w traktatach lecz jest jedną z podstawowych zasad występujących w prawie wspólnotowym. Wynika głównie z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Konstytucyjnego (ETS).

Mówi ona, że:

  • prawo wspólnotowe ma pierwszeństwo przed prawem krajowym państwa członkowskiego,  
  • państwa mają obowiązek zapewnić skuteczność prawa wspólnotowego,
  • krajom członkowskim nie wolno jest wprowadzać przepisów prawa krajowego, które byłyby sprzeczne z prawem wspólnotowym,
  • w razie sprzeczności przepisów prawa wspólnotowego i krajowego, zastosowanie mają przepisy prawa wspólnotowego,
  • późniejsze prawo krajowe nie deroguje wcześniejszego prawa wspólnotowego

Orzeczenia ETS mowią, że ZPPW wynika z:

  • wyjątkowości charakteru prawa wspólnotowego,
  • powierzenia kompetencji przez państwa członkowskie na rzecz WE, celów, jakim ma ono służyć

Najważniejsze w tym zakresie jest orzeczenie w sprawie Flaminio Costa vs. ENEL (C-6/64) z 1964. Trybunał stwierdził, iż ogólne postanowienia i duch Traktatu (TEWG) uniemożliwiają państwom członkowskim przyznania pierwszeństwa jednostronnemu i późniejszemu aktowi prawa krajowego kosztem systemu prawnego zaakceptowanego przez nie na zasadzie wzajemności.

 

kontakt