przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
23810 odwiedzin

Wsparcie firm UE

A A A

Możliwości dofinansowania

Rynek usług bankowych oferuje szeroką gamę kredytów dla osób prywatnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Istnieją także instytucje oferujące np. atrakcyjnie oprocentowane mikropożyczki dla osób dopiero planujacych założenie własnej działalności lub już prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwo. Niezależnie od atrakcyjności oraz dostępności tego rodzaju ofert zapożyczania się, zawsze będą to środki finansowe, które trzeba będzie w przyszłości zwrócić, niejednokrotnie z duzymi odsetkami.

Pożyczki i poręczenia :
1. Pożyczka na innowacje - Dowiedz sie więcej - kliknij na link

2. Fundusze pożyczkowe - Dowiedz sie więcej - kliknij na link

3. Fundusze poręczeniowe - Dowiedz sie więcej - kliknij na link

4. Fundusze kapitału zalążkowego - Dowiedz sie więcej - kliknij na link

Warto zainteresować się formą wsparcia finansowego jaką jest DOTACJA. Dotacje to pieniądze przekazywane komuś na określony cel i niepodlegające zwrotowi. Dotacje są przyznawane przede wszystkim na rozwój firmy.


Wszelkie informacje dotyczące form pomocy ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych PARP, środków krajowych znajdziecie Państwo na stronach internetowych :


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości :
- www.parp.gov.pl


Instrumenty wsparcia w nowym okresie programowania na lata 2007-2013 - Przewodnik Przedsiębiorcy :
- www.ris-mazovia.pl


Portal Funduszy Europejskich :
- www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Serwis informacyjny Ministerstwa Gospodarki odn. funduszy strukturalnych :
- www.funduszestrukturalne.gov.plWszystko na temat pomocy UE w ramach funduszy strukturalnych :
- www.fundusze-strukturalne.pl


Portal Europejskiego Funduszu Społecznego :
- www.efs.gov.pl


Centrum Informacji Europejskiej :
- www.cie.gov.pl
Informacje zleźć można również w instytycjach takich jak:


Regionalne Instytucje Finansowe ( RIF )
- lista RIF


Punkty Konsultacyjne
- wyszukiwarka Punktów Konsultacyjnych


Regionalne Ośrodki EFS
- www.roefs.pl


Ośrodki Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
- www.ksu.parp.gov.pl

Lista w/w dostępna na Naszej stronie w zakładce :
Dane Teleadresowe > Instytucje wspierające ( kliknij link)WAŻNE !!!
Istnieja ułatwienia dla bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, którzy chcą założyć własna działaność.


ZAŁÓŻ FIRMĘ Z FUNDUSZY UNIJNYCH – Krok po kroku - zobacz to ...

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o promocji zatrudnienia, osoby bezrobotne mogą się starać o otrzymanie bezzwrotnej pomocy w kwocie nieprzekraczającej 18,48 tys. zł. Poza dotacjami nowa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU nr 99, poz.1001), która obowiązuje od 1 czerwca br., gwarantuje zwrot kosztów poniesionych na otwarcie firmy w wysokości do 80 proc. udokumentowanych wydatków, jednak nie wyższych od równowartości przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie 2230,53 zł.

Pożyczki z Funduszu Pracy udzielane są :

 • pracodawcom na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych skierowanych na te miejsca
 • bezrobotnym, pracownikom w okresie wypowiedzenia zwalnianym z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz poszukującym pracy otrzymującym świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, przewidziane w Układzie zbiorowym pracy dla pracowników zakładów górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r. i w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i Nr 238, poz. 2020) lub odrębnych przepisach - na podjęcie pozarolniczej działalności lub działalności rolniczej, z wyjątkiem zakupu ziemi.


WAŻNE :

 • Wysokość pożyczki nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia; w razie pożyczki na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy wysokość ta dotyczy utworzenia jednego miejsca pracy.
 • Pracodawca, któremu udzielono pożyczki, jest zobowiązany do zorganizowania dodatkowych miejsc pracy w terminach określonych w umowie pożyczki i zatrudniania skierowanych bezrobotnych przez okres co najmniej 24 miesięcy.
 • Pożyczka dla osób bezrobotnych, może być umorzona na wniosek pożyczkobiorcy przez starostę do wysokości 50%, pod warunkiem prowadzenia działalności przez okres co najmniej 24 miesięcy oraz po spełnieniu innych warunków określonych w umowie.


Pieniądze dla bezrobotnych zakładających własną firmę:

 • samodzielna działalność do 18.488,88 zł. (do 600% przeciętnego wynagrodzenia);
 • w ramach spółdzielni socjalnej 12.352,92 zł. (do 400% przeciętnego wynagrodzenia);
 • przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej 9.244,44 zł. (do 300% j.w.);
 • refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego 18.488,88 zł. (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia),
 • pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia 12.352,92 zł (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia),
 • stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 25.06.2009 r.) 5,00%.


Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).


Przydatne linki:

www.pierwszadotacja.pl

www.firmazaip.pl

www.bierzdotacje.pl

 • Informacja o funduszach unijnych

  - Powiatowy Urząd Pracy - www.e-sochaczew.pl/pup
  - Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - www.zswp.pl
  - Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy - www.mrfp.pl
  - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - www.mazowia.eu
  - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw - www.fund.org.pl
  - Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza - www.zpwim.pl
  - Portal Funduszy Europejskich Ministerstwa Gospodarki - www.mg.gov.pl
 • kontakt