przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
23810 odwiedzin
Bilans członkostwa w UE – Fundusze Europejskie

 

9 lat w Unii Europejskiej to 82,2 mld euro, czyli ok. 342 mld zł, jakie Polska otrzymała z funduszy polityki spójności od 2004 roku. Dzięki tym środkom zrealizowano dotychczas prawie 172 tys. projektów. Dobrze zainwestowane Fundusze Europejskie korzystnie wpływają na dynamikę wzrostu PKB, zwiększają konkurencyjność naszej gospodarki, pomagają rozwijać przedsiębiorczość i tworzyć nowe miejsca pracy. Dzięki środkom z Unii coraz więcej Polaków ma dostęp do nowoczesnych dróg czy szerokopasmowego Internetu.

2004-2006
Z funduszy unijnych dostępnych na lata 2004-2006, ponad 88 tys. projektów otrzymało dofinansowanie o wartości wkładu UE ponad 57 mld zł. Wykorzystaliśmy całą sumę przyznanych nam środków.
Zobacz podsumowanie NPR 2004-2006

2007-2013
W ramach obecnie realizowanego budżetu, wg stanu na dzień 28 kwietnia br., podpisano 83 839 umów na kwotę 243,4 mld zł dofinansowania UE. Stanowi to 86 proc. puli na lata 2007-2013. Dofinansowaniem tym objęto projekty o wartości 352,3 mld zł.
Zobacz efekty Funduszy Europejskich 2007-2013

2014-2020
Na lata 2014-2020 otrzymamy kolejną ogromną pulę środków – 73 mld euro z polityki spójności.
Zobacz jak będziemy inwestować w latach 2014-2020

Wpływ FE na gospodarkę
W latach  2007-2011 polska gospodarka rozwijała się w wysokim tempie, generując najwyższe średnioroczne tempo wzrostu w całej Unii Europejskiej (4,3 proc. wobec 0,5 proc. w UE-27) i utrzymując się na ścieżce wzrostu  gospodarczego nawet w kryzysowym dla wielu państw 2009 roku. Uniknięcie recesji w tym czasie zawdzięczamy wykorzystaniu środków unijnych. Szacujemy, że średnio ok. 1 pkt proc. rocznego tempa wzrostu w analizowanym okresie był rezultatem realizacji inwestycji współfinansowanych przez UE.

Dystans pomiędzy Polską a średnią  UE-27 mierzony PKB na mieszkańca wyraźnie zmalał w okresie 2007-2011 – o ponad 13 pkt proc. Tym samym, pod względem szybkości  procesu równania do średniej unijnej w zakresie poziomu rozwoju gospodarczego, Polska znalazła się na pierwszym miejscu.

Największe wsparcie zostało dotychczas skierowane na projekty z zakresu:

Transportu – 25,4 mld euro

 • wybudowano/zmodernizowano ponad 15,5 tys. km dróg,
 • wybudowano/zmodernizowano ponad 2,1 tys. km linii kolejowych,

Inwestycji w kapitał ludzki – 21,1 mld euro

 • różnego rodzaju wsparcie otrzymało ok. 8,6 mln osób,
 • powstało ponad 150 tys. nowych firm,
 • sfinansowano kształcenie na nowych, zamawianych kierunkach studiów dla 62,5 tys. studentów,
 • utworzono lub sfinansowano zajęcia w przedszkolach, dla ponad 133 tys. dzieci. Ponad 83 proc. tych przedszkoli nadal funkcjonuje po zakończeniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Ochrony środowiska – 10,7 mld euro

 • wybudowano/zmodernizowano ok. 34 tys. km sieci kanalizacyjnej,
 • wybudowano/zmodernizowano ponad 11 tys. km sieci wodociągowej,
 • wybudowano/przebudowano ponad 650 oczyszczalni ścieków,

Przedsiębiorczości, innowacji , B+R – 11,2 mld euro

 • bezpośrednie wsparcie otrzymało ponad 42,5 tys. firm,
 • utworzono lub zmodernizowano ponad 1,7 tys. laboratoriów,

Społeczeństwa informacyjnego – 3,02 mld euro

 • powstanie ponad 35 tys. km internetu szerokopasmowego,
 • ponad 500 tys. gospodarstw domowych otrzymało/otrzyma dofinansowanie dostępu do Internetu.

źródło

A A A
30.04.2013
godz.10:20
kontakt