przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
23810 odwiedzin
Na Mazowszu. 5 mln euro dla przedsiębiorców i samorządów na rozwój turystyki

Od 27 marca 2013 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów bezpośrednio związanych z rozwojem oferty turystycznej na Mazowszu. Środki przeznaczone na dwa konkursy to 5 mln euro pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nabory mają charakter otwarty, tzn. trwają do wyczerpania zarezerwowanych środków.

Projekty, będące przedmiotem konkursów, realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w Priorytecie VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, w Działaniu 6.2 Turystyka.

Założenia

Przedsiębiorcy z branży turystycznej oraz jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia a także pozostałe uprawnione podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji polegających na utworzeniu, bądź powiększeniu kompleksowej oferty turystycznej, która składa się przynajmniej z kilku elementów.

Składane projekty, powinny oddziaływać na rozwój przedsiębiorczości, rozwój lokalnego rzemiosła, zachowanie miękkich walorów antropogenicznych, takich jak: tożsamość, obyczaje, obrzędy, folklor, dziedzictwo kulturalne oraz tradycje.

W ramach konkursu beneficjent będzie mógł złożyć jeden wniosek o dofinansowanie projektu. Okres realizacji inwestycji nie może przekroczyć 31 grudnia 2014 r.

Przykłady

Wsparcie przeznaczone jest wyłącznie dla przedsięwzięć realizowanych na terenie Mazowsza.

W ramach konkursów wspierane będą projekty polegające na utworzeniu, bądź powiększeniu kompleksowej oferty turystycznej. Przykładem składnika oferty turystycznej jest nocleg, wyżywienie, transport, oznakowanie i zagospodarowanie szlaku turystycznego, imprezy towarzyszące, imprezy sportowe, punkty obsługi turystów, materiały promocyjne, zintegrowany system kart i biletów, informacja i rezerwacja cyfrowa, infokioski, strona www, mapy, przewodniki, programy zwiedzania, usługi świadczone w powiązaniu z walorami turystycznymi. Przedmiotem ogłoszonych konkursów nie może być udział w targach i imprezach promocyjnych, w tym także udział w targach turystycznych.  

Kwoty wsparcia

Na konkurs dla Działania 6.2/1/2013 dla przedsiębiorców sektora turystyki przewidziane są środki w wysokości 2 mln euro, a dla Działania 6.2/2/2013 dla JST oraz pozostałych uprawnionych wnioskodawców  3 mln euro. Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu wyniesie odpowiednio 300 tys. zł oraz 500 tys. zł. Minimalna kwota dofinansowania  to 100 tys. zł.   GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w Punkcie Przyjmowania Wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa,  od dnia 27 marca 2013 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00. Data zamknięcia konkursu zamieszczona będzie na stronie internetowej www.mazowia.eu z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni.

Nabory będą trwały do momentu wyczerpania limitu środków określonych na poziomie 250 % kwoty przeznaczonej na konkurs lub do zamknięcia konkursu przez Dyrektora MJWPU.

źródło: http://www.fundusze-europejskie.pl

A A A
08.04.2013
godz.08:47
kontakt